ความคุ้มครอง

ทุนประกันภัยต่อระยะเวลาเอาประกันภัย(บาท)

Package 1

Package 2

ก.   ประกันบ้านพักอาศัยรวมช่วยเหลือฉุกเฉิน

 

 

     1. ภัยจากไฟไหม้ และ ฟ้าผ่า (รวมการลัดวงจรจากฟ้าผ่า)

500,000

1,000,000

     2. ภัยจากระเบิดทุกชนิดยกเว้นการก่อการร้าย

     3. ภัยจากการเฉี่ยวชนของยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ

     4. ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำ ท่วม)

     5. กลุ่มภัยธรรมชาติ คือ ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหวและภัยจากลูกเห็บทุกภัยรวมกันไม่เกิน/ปี

20,000

20,000

     6. ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าคุ้มครอง/ ครั้ง/ ปี

5,000

5,000

     7. ขยายถึงค่าใช้จ่ายค่าเช่าบ้านกรณีได้รับความเสียหายจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ จนถึงขนาด ใช้งานไม่ได้ (ประกันอาคาร) สูงสุด

1,000,000

1,000,000

ข.  บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเกี่ยวกับบ้าน สมาชิกสามารถใช้บริการ ใดก็ได้ดังต่อไปนี้

 

      โดยครอบคลุมเฉพาะค่าแรงและค่าเดินทาง ของช่างผู้ให้บริการในการช่วยเหลือเบื้องต้น ได้แก่ บริการช่างซ่อมไฟฟ้าฉุกเฉิน, บริการช่างซ่อมประปาฉุกเฉิน,

บริการช่างกุญแจบ้าน, บริการช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ, บริการขจัดสัตว์ดุร้ายรบกวน, บริการช่างซ่อมหลังคาบ้านและเพดาน

รวมแล้วไม่เกิน

2 ครั้ง/ปี

รวมแล้วไม่เกิน

2 ครั้ง/ปี

ค.  อุบัติเหตุส่วนบุคคล

 

 

      1. เสียชีวิต  สูญเสียวัยอะ  ทุพพลภาพสิ้นเชิง  (อบ.1)

150,000

150,000

      2. ค่ารักษาพยาบาล

5,000

5,000

      3. อุบัติเหตุจากการ/ชิงทรัพย์ และหรือปล้นทรัพย์

5,000

5,000

      4. กรณีเสียชีวิต อุบัติเหตุจากการถูกทำร้ายร่างกาย (ผู้เอาประกันภัย)

**การขยายความคุ้มครองจากการถูกปล้นทรัพย์ในที่อยู่อาศัย

100,000

100,000

เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากร)

2,599

3,499

เงื่อนไขการรับประกันภัย
อัคคีภัย
*  ลักษณะสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารคอนกรีต
*  ไม่รับบ้านไม้ หรือครึ่งตึกครึ่งไม้ ในชุมชนแออัด
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
อายุผู้เอาประกันภัย 20-60 ปี (ต่ออายุไม่เกิน 70 ปี)
อาชีพที่ยกเว้น
*  พนักงานสายการบินและ Aircrew , นักกีฬามืออาชีพ (เฉพาะกีฬาพิการ)
*  บุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับเหมือง, ลูกเรือ,
*  อาชีพที่เกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง มอเตอร์ไซค์
*  มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ,กรรมกร อาชีพที่เกี่ยวกับงานวัตถุระเบิด
*  อาชีพทำงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซ เกี่ยวกับสารเคมี / สารพิษ
 

ช่องทางการเรียกร้องค่าสินไหม